Lớp ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển 30-06-2019

Nhằm mục đích củng cố và trang bị kiến thức về vận chuyển chất thải nguy hại, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, cũng như phòng ngừa và ứng phó sự cố

Hiển Công

Ngày 07/05/2019
"

Xem thêm

Nhằm mục đích củng cố và trang bị kiến thức về vận chuyển chất thải nguy hại, quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm, cũng như phòng ngừa và ứng phó sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển cho cán bộ công nhân viên và tài xế vận chuyển của công ty.

Công ty tổ chức lớp huấn luyện theo định kỳ. Một vài hình ảnh lớp học:

0 Lời bình

Gửi Lời bình